Akční letáky


Akční leták je tištěný nebo elektronický materiál, který informuje o právě probíhajících mimořádných slevách v maloobchodních případně velkoobchodních řetězcích. Osahuje informace o vlastnostech zboží, ale především o jeho původní a nové (snížené) ceně. Nesmí chybět údaj o době platnosti akční nabídky. Na poslední straně bývají uvedeny adresy a otevírací doby prodejen obchodní sítě daného řetězce.


Někteří prodejci distribuují akční letáky pravidelně s určitou periodou (zpravidla 7, 14 dní nebo 1 měsíc), ale akční letáky mohou vycházet i nepravidelně, mimořádně. Do poštovních schránek jej potencionální zákazníci dostávají v tištěné podobě, ale v současné době není neobvyklá forma letáků i v elektronické podobě.
Tištěné letáky si distribuuje řetězec zpravidla sám nebo využívá služeb pošty. Elektronický leták si uživatelé internetu mohou stáhnout z webových stránek obchodního řetězce nebo na specializovaných stránkách shromažďujících akční letáky všech prodejců.
Akční letáky jsou formou reklamy. Počátky reklamy sahají do hluboké historie a souvisí se vznikem obchodování. První písemný záznam o reklamě se dochoval na hliněné tabulce, kterou archeologové objevili v Egyptě. Stojí na ní: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“ Z pohledu reklamy jde tedy o první – i když skromný – čtyři tisíce let starý „billboard“.
S vynálezem knihtisku vzniká tištěná reklama, od té doby jsou známy letáky a tištěné inzeráty, i když samozřejmě neměly dnešní podobu. Teprve v době průmyslová revoluce se reklama začala vyvíjet do dnešní podoby, protože výrobky nově vzniklých průmyslových podniků potřebovaly odbyt. První profesionální reklamní agentura vznikla v USA v roce 1841. V Česku se s reklamou prokazatelně setkáváme až na počátku 20. století a zvláště reklamy z První republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy.
Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet, ale k obchodu docházelo na tržišti, kde prodejci nabízeli a vychvalovali své zboží. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“.
A co říká legislativa? Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící speciální nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví.